اپلیکیشن سرویس کار

در این محصول سرویس کار دارای یک اپلیکیشن مخصوص به خود بوده که در هر روز می تواند لیست وظایف مربوط به خود را از قبیل سرویس های روز، هفته و ماه و همچنین خرابی های اعلام شده را مشاهده نماید. بنابراین دیگر نیازی نیست هر روز 30 تا 60 دقیقه به صورت حضوری در دفتر مرکزی شرکت حضور داشته و برنامه ی کاری و برگه های سرویس را دریافت نماید. پس هم در وقت سرویس کار و هم در مصرف کاغذ شرکت صرفه جویی خواهد شد. هنگام مراجعه سرویس کار به ساختمان مشتری، گزارش سرویس یا خرابی و همچنین چک لیست مربوطه در اپلیکیشن ثبت و در همان لحظه گزارش مربوطه در نرم افزار دفتر مرکزی و در اپلیکیشن مدیر ساختمان قابل مشاهده خواهد بود. فاکتور توسط سرویس کار صادر و امضای مدیر بر روی اپلیکیشن گرفته خواهد شد. ضمنا امکان ثبت دریافت پول از مدیر ساختمان به صورت کارت به کارت یا نقدی توسط سرویس کار امکان پذیر می باشد.
گرفتن امضای مدیر ساختمان روی اپ
صرفه جویی در وقت و حذف کاغذ
ثبت سرویس آنلاین

ویژگی های اپلیکیشن سرویس کار